Aonwijzend veurnaomwoord
mannelek vrouwelek/miervoud oonzijdeg
dee dees, die dit, dat, 'tzelfde
de(e)zelfde d(i)ezelfde datzelfde
 
't Aonwijzend veurnaomwoord krijg 'n -n, es 't bij e mannelek, zelfstandeg naomwoord steit wat begint mèt 'ne klinker, 'nen twieklaank of 'n t-, d-, of h-: deen hoof.
Veurnaomwäörd
Persoenlek veurnaomwoord
Bezittelek veurnaomwoord
Aonwijzend veurnaomwoord
Betrèkkelek veurnaomwoord
Bepaolingaonkondegend vnw
Wederkierend veurnaomwoord
Wederkiereg veurnaomwoord
Vraogend veurnaomwoord
Oonbepaold veurnaomwoord
 
Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech