Elly Theunissen
Winner Groet Mestreechs Dictee 2011

«Luuster good: iech lees de zin iers ‘ne kier gans veur, daan in stökskes en tot slot herhool iech ‘m nog ‘ns gans. Verget ouch de komma’s en de punte neet, want de jury is hiel streng! Dao goon v’r:

Lewie, ‘ne subbedeius mèt dikke grijs ougsbraoje, kaom in aonmèrking veur die rol. De manslui laoge plat vaan de lach, want de eigenste Lewie had ’n stum wie eine dee vojle vès verköp. (JJ)»

Me zuut ’t pleetsje zoe veur ziech… neet daan?
Zoe’n viefteg lui höbbe dit pleetsje en nog väöl mie op 17 aprèl al veur ziech gezeen wie ze perelkes zwètde um al die wäörd en die zinne neet allein veur ziech te zien, meh ouch nog ‘ns - zoonder ‘n inkel fuitsje - op te sjrieve… V’r höbbe ’t hei jummers euver ’t Groet Mestreechs Dictee!
Allein al e fies um te beluustere, laot stoon totste ’t ouch nog maags opsjrieve en tot aandere dat daan ouch nog veur diech naoloere!

Nao e jaor vaan de buun verdwene te zien gewees, woort ’t Mestreechs Dictee dit jaor obbenuits gehawwe in Centre Céramique, zoewel veur de groete lui es veur de kinder.
En ouch dees reis troffe Julie en iech dao – op e paar oetzunderinge nao (iech höb uuch gemis, Roger en Jean-Paul ☺) – weer dezelfde deilnummers aon es al die aander jaore…
En wat iech miech daan ederskier weer aofvraog: wie kin ’t toch tot d’r ummertouw zoe wieneg lui hei aon mètdoen? Allewel veer toch mèt zoeväöl lui in ’t Mestreechs klasjenere! Allewel d’r toch zoeväöl Mestreechtenere zien die gere späölselkes doen!
Zouw me daan mesjiens bang zien um ‘aof te goon’, wat dat daan ouch maag beteikene?
(Dat lèste kraog evels obbins wel beteikenis, wie de Mestreechtenere ziech de veuregende kier verslage zaoge door ‘ne rasechte Ziew nog wel!)

Wie daan ouch, ’t is e prachteg initiatief en ’n traditie die wat miech betröf zeker neet verlore maag goon. V’r zien jummers zoe gek op tradities in eus stad. En es ’t daan ouch nog in eus eige taol is, is ‘t al hielemaol good!
Gans enthousias rake v’r jummers es v’r kinne genete vaan zaank, speul en cabbarèt in ’t Mestreechs (um nao te loere en al hielemaol um in mèt te kinne doen ☺!).
Dat verklaort ouch de gigantische ‘boom’ (wie zeet me dat eigelek op ze Mestreechs?) aon lede bij de Veldeke Krink de aofgeloupe jaore.
Zoeget moot daan toch ouch op de ein of aander meneer z’ne weerslaag höbbe op ’t opbleuje vaan de sjrieftaol, tunks m’ch. Iech weit wel, ’n dialek is veural veur gesproke te weure, meh wie gezèlleg is ’t neet este mèt vrun, boemèt ofste Mestreechs spriks, ouch ‘t sjrieve, maile, sms’ e en twittere in ’t Mestreechs kins doen!
Iech nudeg uuch oet um dee stap te zètte en gewoen veur de voes eweg ouch in ’t Mestreechs te goon sjrieve. Wat make die paar fuitsjes noe oet? Deen aandere begrip d’ch toch wel! En de zals zien, wie dèkser ofste ’t deis, wie gemekeleker of ’t geit!
Iech wins uuch väöl couraasj!
V’r zien us! Euh…, iech mein: v’r leze us! Enne…, twitter d’ch ouch eine!

P.S. En noe mer hope tot iech dit stökske in good Mestreechs gesjreve höb…

Elly Theunissen-Maessen
Els Ottenheym (01.11.2007) - Lees wijer
Phil Dumoulin (29.12.2007) - Lees wijer
Peter Reijnders (22.01.2008) - Lees wijer
Richard Jongen (19.02.2008) - Lees wijer
Hortense Brounts (09.04.2008) - Lees wijer
Roelf Welkenhuizen (20.06.2008) - Lees wijer
Mgr. Fons Kurris - Lees wijer
Roger Weijenberg - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Iwan Bruijnzeels - Lees wijer
Twajn Weijenberg - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Roelf Welkenhuizen - Lees wijer
Jef Loontjens - Lees wijer
Lei Bovens - Lees wijer
Lei Bovens - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Patrick van de Weijer - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Peter Schrijen - Lees wijer
Ingrid Olivers - Lees wijer
Elly Theunissen - Lees wijer
Fabrizio Bongers - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Frans Tomassen - Lees wijer
Frans Budé - Lees wijer
Will Wintjens - Lees wijerDigi-Dictionair
Agenda

Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech